School Fees Marathi Medium of Boisar Military School

फी नोंद २०१९ - २०२०

सत्र महिन्याची फी प्रथम सत्र द्वितीय सत्र डिजिटल क्लास रुम फी जून ते मार्च
फी शिशु व बालवर्ग ९००.०० ९००.०० ९००.००
इ १ ली ते ४ थी १०७०.०० १०७०.०० १०७०.०० १ ००.००
इ ५ वी ते ७ वी ११९०.०० ११९०.०० ११९०.०० १ ००.००
इ ८ वी ते १० वी -- -- -- १ ००.००
संगणक फी इ १ ली ते १० वी -- २५०.०० २५०.००
खेळ फी इ १ ली ते ७ वी -- १ ००.०० १ ००.००