H.S.C (Science) Rank Holders

BOISAR MILITARY SCHOOL & JR .COLLEGE

HSC (SCIENCE) RANK HOLDERS – 2019-20
Over all Result 96.55% %
1st Rank
MISS. PAWAR PRIYANKA DHANANJAY (MARKS -524/650) (80.60 %)
2nd Rank
MISS. MAURYA ANJALI CHANDRASHEKHAR (MARKS - 519/650) (79.84%)
3rd Rank
MISS. RAUT NIDHI NILESH (MARKS- 460 /650) (70.77 %)