HSC (Commerce) Rank Holders

BOISAR MILITARY SCHOOL & JR .COLLEGE

HSC (COMMERCE) RANK HOLDERS – 2019-20
Over all Result 100 %

1st Rank

MISS. SAINI SARITA GOPIRAM (MARKS -590/650) (90.77 %)

2nd Rank

MISS. SAHU SUBASINI LAXMINARAYAN (MARKS - 572 /650) (88 %)

3rd Rank

MAS. GHARAT KRUTIK SUNIL (MARKS- 523 /650) (80.46 %)